•  41
    تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400- 1399
    تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400- 1399 ۹۹

    تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400- 1399 و تغییر تاریخ برگزاری امتحانات #دانشگاهآزاداسلامی

    🔷برگزاری امتحانات نیمسال اول از ۴ تا ۱۶ بهمن ۹۹ برای ورودی های قدیمی و ۱۸ لغایت ۲۹ بهمن برای ورودی های ۹۹
    🔷 انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۱ بهمن تا ۲۳ بهمن برای ورودی های قدیم و ۲۰ بهمن لغایت ۳۰ بهمن برای ورودی های