قارتال داشی سبلان صخره ای شبیه به عقابه که پاسبان راهی است که به قله مقدس سبلان ختم می شود و درنزدیکی جان پناه غرب، به شکل عقابی ست که نشسته و سر را به جانب شرق چرخانده است.
 
 436