تماس با دانشگاه

آدرس : مشگین شهر میدان معلم خیابان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر

تلفن تماس

04532520100

 32542624

 فکس

04532524293

تلفن های ضروری

    04532520100
    32542624